Vaša košarica je trenutno prazna.

Probaj

APLICIRANJE ZA POSAO IZ SNOVA - Dormeo

Opšti uslovi

Organizator

Organizator konkursa pod nazivom “Dormeo Spavalica” je Studio-Moderna d.o.o. Sarajevo.

Da biste učestvovali na ovom konkursu morate se saglasiti sa ovim Općim uslovima i uslovima za učešće (“Pravila”). Učešće nije uslovljeno kupovinom bilo kojeg proizvoda.

Ova pravila će, za vrijeme trajanja konkursa, biti objavljena online na WEBPAGE-u i / ili na FB profilu branda Dormeo. Pravila se u svakom trenutku mogu zatražiti i od Organizatora, podnošenjem zahtjeva na E-MAIL ili pozivom na TELEFONSKI BROJ. Organizator zadržava pravo izmjene ovih pravila u svakom momentu trajanja konkursa.

Svrha konkursa

Svrha konkursa je, odnosno učesnici se prijavljuju na konkurs:

Odabir 4 spavalice (2 + 2 rezerve) koji će morati biti slobodni od 12. marta do 13. marta (jednog od tih dana) da spavaju u nekim od prodajnih mjesta Studio Moderne ili drugih mjesta po odluci Organizatora konkursa. Cjelokupni angažman trajao bi 6 sati (raspoređen u 1 ili više dana). Međutim, Organizator zadržava pravo da promjeni lokaciju ili otkaže kampanju u bilo kom trenutku.

Trajanje konkursa

Konkurs će trajati od 14.02.2020. do 06.03.2020. Aplikacija je moguća putem spavalica.ba Konkurs se može završiti prije I poslije tog datuma, ovisno o odluci Komisije Organizatora (kao što je navedeno u nastavku). Protiv takve odluke nije moguće uložiti žalbu. Odluka Komisije Organizatora o svim pitanjima koja se odnose na konkurs ili na korištenje Pravila je konačna i primjenjuje se na sve učesnike.

Ko se može prijaviti?

Na konkurs se mogu prijaviti sva fizička lica starija od 18 godina, sa stalnim boravkom u državi.

Zaposlenici Organizatora ili bilo koje druge osobe koje direktno učestvuju u organizaciji konkursa, kao i članovi njihove uže porodice (supružnik ili partner, roditelji, djeca) ne mogu učestvovati na konkursu.

Kako učestvovati?

Svi pojedinci, koji su zainteresovni za učešće, mogu to učiniti popunjavanjem upitnika na spavalica.ba i prihvaćanjem ovih Pravila. Potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

  • Spol;
  • Puno ime (ime i prezime);
  • Dob;
  • E-mail
  • Odgovori na pitanja organizatora
  • Broj telefona za kontakt

U roku od 5 dana nakon završetka konkursa, Komisija Organizatora će izabrati 2 (dva) pobjednika + 2 (dvije) rezerve. Pobjednici će potpisati ugovor sa Organizatorom za jednodnevnu aktivnost spavanja u dogovorenom broju sati. Komisija će kontaktirati samo kandidate koji su ušli u uži izbor prema odluci komisije. Odabrani kandidati su dužni I da prisustvuju intervjuu koji će se održati u sjedištu Organizatora.

Organizator i pobjednici će se dogovoriti o datumu i vremenu izvršavanja zadatka koji je predmet ugovora. Pobjednik će imati zadatak da spava 4 sata u toku proslave Dormeo sedmice spavanja i biti će plaćen za to.

Pobjednici spavaju na mjestu koje će Organizator naknadno iskomunicirati sa njima. Događaj će biti sniman, live prenos će biti realiziran na društvenim mrežama i/ili TV stanicama. Pobjednici automatski prihvataju sve navedeno.

Naknada za pobjednike iznosi 500,00 KM. Plaćanje će se izvršiti u KM na račun pobjednika konkursa.

Oporezivanje I troškovi

Poreze koji proizilaze iz ugovornog odnosa plaća Organizator.

Sve troškove koji su povezani sa dolaskom pobjednika na mjesto snimanja I spavanja, snose pobjednici.

Komisija Organizatora

U slučaju da Komisija sumnja u kršenje Pravila, može kontaktirati učesnika radi pojašnjenja situacije. Učesnik mora nesporno dokazati da je poštovao pravila. U slučaju da ne dokaže ovu činjenicu ili ne odgovori na poziv Komisije, Komisija ima pravo da odmah diskvalifikuje učesnika koji tada gubi pravo da učestvuje na konkursu.

Obrada ličnih podataka

Prikupljeni lični podaci (kao što je gore definisano) će se koristiti i obrađivati, i to:

  • Objavljivanje Pobjednika (a) na internetu (na web-stranici, računima društvenih medija Organizatora i sl.) - objavljuju se samo ime i prezime, grad (ne drugi dostavljeni lični podaci);
  • Fotografije i snimke Pobjednika, koje se mogu uzeti nakon objave Pobjednika i tijekom važećeg, potpisanog ugovora, kojeg Organizator može koristiti, u vezi s promocijom proizvoda ili trgovačke marke ili u vezi s Kampanjom, bez ikakvog dodatnog plaćanja pobjedniku (pobjednicima).
  • Svi podaci, lični i drugi podaci koje učesnik dostavi Organizatoru takmičenja neće biti podijeljeni niti će biti objavljeni trećoj strani.

Organizator će obraditi i čuvati sve podatke u skladu sa relevantnim zakonima i svojim internim aktima. Prikupljene podatke Organizator može koristiti za svoje promotivne I marketinške aktivnosti. Učesnici se prihvaćanjem ovih pravila slažu sa navedenim.

Sav prikupljeni i realizirani foto, video, audio i ostali materijal, na dan realizacije konkursa, koristit će se za promotivne i marketinške svrhe Organizatora bez vremenskog I geografskog ograničenja.

Odgovornost Organizatora

Organizator nije odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu nastati na Učesniku zbog učešća na Konkursu.

Učestvovanjem u konkursu učesnici prihvataju svu odgovornost za indirektnu ili direktnu štetu, gubitak ili obaveze do kojih može doći učešćem u konkursu i korištenjem proizvoda. Nadalje, Organizator nije odgovoran za nepotpune ili netačne prijave. U slučaju davanja nepotpunih i netačnih informacija, prijava učesnika neće biti uzeta u razmatranje. Organizator nije odgovoran za tačnost informacija, kao ni za njihovo objavljivanje od strane trećih lica na društvenim mrežama ili drugim internet stranicama.

Organizator zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih okolnosti, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, prekine, privremeno zastane, poništi i / ili na bilo koji drugi način preliminarno ili naknadno završi Konkurs. Organizator zadržava pravo izmjene Pravila kako bi se izbjegla zlouporaba Konkursa na štetu Sudionika.

Drugo

Za sve sporove u vezi sa ovim konkursom, nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, februar 2020. godine