PRETRAŽUJTE PO KATEGORIJAMA
Naše trgovine
Club 5*
0
0,00 KM
Losd fsdf sd
Vaša košarica je trenutno prazna.

Opšti uslovi poslovanja

Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini (sl.novine FBiH broj 40/10), i Statuta društva Dormeo Home d.o.o. Sarajevo, direktor društva donosi:


OPĆE USLOVE POSLOVANJA

I Opće odredbe


Član 1.
Općim uslovima poslovanja uređuju se odnosi između Dormeo Home d.o.o. (u daljem tekstu: trgovac) te pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: Kupac) sa kojim Trgovac posluje u okviru svoje registrovane djelatnosti.


Član 2.
Odredbe Općih uslova su sastavni dio ugovora. Smatra se da Kupac prihvata Opće uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga). Ukoliko se pojedni uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenim s Kupcem razlikuju od Općih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje. Ako je Trgovac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto. Opći uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Trgovcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu. Opći uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.


II Forma ugovora


Član 3.
Kad je Kupac fizičko lice, ugovor se ne zaključuje u pismenoj formi, niti se za njegovo zaključenje propisuje posebna forma. Kad je Kupac pravno lice, ili kada je u pitanju kupovina uz obročno plaćanje, ugovor se zaključuje u pismenoj formi.


III Cijena i način plaćanja


Član 4.
Cijene robe utvrđuje Trgovac u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja cijena i jedinstvena je za sve kupce. Izuzetno, kad je kupac pravno lice, ugovorne strane mogu svojim ugovorom utvrditi drugačiju cijenu, u smislu odobrenja rabata ili povoljnijih uslova plaćanja kod prodaje veće količine robe. Pojedinačna cijena je vidno istaknuta u skladu sa Zakonom po važećem cjenovniku na dan prodaje.


Član 5
Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Trgovca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima 'plaćanje pouzećem'.


Član 6.
Plaćanje se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM). U slučaju kada je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, gotovinom, ili na drugi način određen ugovorom stranaka, u roku do 60 dana od dana prodaje robe Kupcu. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun/fakturu, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Rok za plaćanje počinje teći sa danom izdavanja fakture.


Član 7.
Plaćanje se vrši na jedan od slijedećih načina:

 • gotovinsko
 • bezgotovnisko - žiralno
 • kartično (banka)
 • odgođeno (preko kartica banaka)
 • odgođeno (za zaposlenike ugovornih firmi prema spisku)
 • online plaćanje (PikPay)

U cijenu robe uračunat je PDV.
U cijenu robe nisu uračunati troškovi poštarine i troškovi plaćanja pouzećem (naknada za procesiranje naplate) koji iznose dodatnih 3,00 KM.


Član 8
Kupac u zakašnjenju plaćanja je dužan nadoknaditi Trgovcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu od 12%. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.


IV Bonifikacije i prigodne prodaje


Član 9.
Trgovac daje bonifikacije stalno ili periodično, u zavisnosti od vrste prigode i to:

 • popusti: akcijske ponude
 • praznične ponude
 • gratis roba
 • članovi Cluba 5*
 • povodom državnih i vjerskih praznika, jubileja i akcija i u drugim sličnim prigodama, Trgovac organizuje prigodne prodaje.


V Prodaja i preuzimanje robe


Član 9.
Prodaja robe se vrši u sjedištu i poslovnim jedinicama Trgovca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice. U uslovima 'prodaje pouzećem“, putem interneta ili telefonske prodaje, prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primjenjuju uslovi iz Općih uslova poslovanja. Trgovac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe.


VI Rok isporuke

 

Član 10.


U uslovima teleprodaje ili prodaje putem interneta rok isporuke iznosi minimalno 7 - 15 dana od dana potvrde narudžbe, ukoliko je proizvod trenutno na stanju u skladištu Trgovca. Ukoliko proizvoda trenutno nema na stanju, prodavac će obavijestiti kupca o novom roku isporuke, te tražiti potvrdu od kupca da je saglasan sa novim rokom i uslovima isporuke. Rok isporuke počinje teći od dana prijema narudžbe Kupca.

 

Ukoliko kupac nije saglasan sa novim rokom i uslovima isporuke, narudžba se otkazuje i kupac ima pravo na povrat bilo koje sume novca koju je uplatio što prije je to moguće, a u bilo kojem slučaju u roku od 15 dana od dana kad je primio informaciju o nemogućnosti isporuke.

 

VII Odgovornost za nedostatke


Član 11.
Kupac je dužan u trenutku predaje odnosno preuzimanja pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka. Ako je roba isporučena na adresu Kupca/pravnog lica, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na prevoznici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Trgovcu. Trgovac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

Reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupovine.
Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun.

Davalac garancije obavezuje se da će u garantnom roku, o svom trošku, obezbijediti otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim i naznačenim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zamjeniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom primitka proizvoda.,
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlaštenih lica.

VAŽNO: Proizvod slati isključivo na adresu ovlaštenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašteni servis proizvod gubi garanciju.

3. Zamjena proizvoda ili povrat novca (Proizvodi koji se ne mogu popraviti)

 

Rok za povrat novca i utvrđivanje vjerodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja uređaja je 45 dana od prijema robe na servis. Ovlašteni servis u navedenom roku za taj uređaj donosi odluku da li će se kupcu dati novi proizvod ili će se izvršiti povrat novca.

 

Da bi se ostvarilo pravo na reklamaciju potrebno je da:

Reklamirani proizvod donijeti u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži,

Donijeti na uvid original garantnog lista i fiskalni račun,

Opisati neispravnost/i, popuniti reklamacijski list, koji se može preuzeti OVDJE

Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac dobija isključivo od ovlaštenog servisa gdje je ostavio proizvod.

 

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod (kupljen putem telefona, Internet stranica ili kataloga) se šalje na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: DORMEO HOME d.o.o. Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 721 018. Kupac ne može odustati od proizvoda ukoliko je proizvod izrađen po mjerama kupaca, po nestandardnim dimenzijama koje je kupac odabrao.


VIII Povrat proizvoda


Član 12.
Ukoliko sa naručenim proizvodom iz bilo kojeg razloga kupac nije zadovoljan, u roku od 15 dana (ukoliko je proizvod kupljen u trgovinama, rok je 7 dana), (za povrat madraca reklamacijski rok je 30 dana ili ako drugačije nije naznačeno) ima pravo na odustanak od ugovora o kupovini. Članovi Cluba 5* imaju minimalno 30 dana reklamacijskog perioda na sve proizvode. Proizvodi pri povratu moraju biti potpuno neoštećeni i u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži.

U slučaju povrata proizvoda kupac je dužan uz proizvod koji vraća dati svoje lične podatke i kratko objašnjenje zbog čega vraća proizvod.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju može preuzeti OVDJE.


IX Garancije


Član 13.
Za proizvode koje isporuči Trgovac, a podliježu garanciji, vrijede garancijski uslovi koji su priloženi svakom pojedinom proizvodu.


X Ugovori sa kupcima/pravnim licima


Član 14.
Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Trgovcu sljedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 • Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)

Svaka obavijest koju ugovorne strane upućuju jedna drugoj biti će poslane pismom ili faksom i isto tako potvrđene.


Član 15.
U slučaju da jedna od Ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Ugovorne strane.


Član 16.
Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Trgovac će ga kontuinirano obavještavati i to:

 • pismenom Obavijesti
 • pismenom Opomenom
 • pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe
 • pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka

Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave temeljem koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.


XI Raskid ugovora zbog neispunjavanja


Član 17.
Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo:

 • zahtjevati ispunjenje obaveze
 • raskinuti ugovor

U slučaju raskida ugovora, Kupac je obavezan vratiti primljenu robu.
Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:

 • zahtjevati ispunjenje obaveze,
 • odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
 • raskinuti ugovor.

Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.XII Završne odredbe


Član 23.
Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uslovima poslovanja se reguliraju ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.


Član 24.
Opći uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu i poslovnim jedinicama Trgovca.


Član 25.
U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.


Opći uslovi poslovanja stupaju na snagu i primjenjuje se danom donošenja.